Role of Honour


YEAR CHAIRMAN SECRETARY
1987-88 K.B Sharma N.K Kapahi
1988-89 Omesh Gupta S.P. Sharma
1989-90 Bansi Lal Dogra Vipen Seht
1990-91 S.P. Sharma Vipen Seht
1991-92 O.P Garg Vijay Gupta
1992-93 O.P Garg S.K. Malhotra
1993-95 Vijay Gupta R.K. Gupta
1995-96 K.B Sharma Sat Sharma
1996-97 Omesh Gupta Joginder Singh
1997-98 Sat Sharma Joginder Singh
1998-99 Joginder Singh Vinay Saraf
1999-2000 Ravi Kumar Gupta Vinod Gupta
2000-01 Vinay Saraf Gurvinder Singh
2001-02 S.K. Malhotra Lalit Magotra
2002-03 Vipen Seht Ravi Kumar Gupta
2003-04 Ravi Kumar Gupta Karan Bir Singh Sethi
2004-05 Rajat Mangi Vikram Garg
2005-06 V.K. Kapur Vikram Garg
2006-07 Pardeep Gandotra Vikram Garg
2007-08 R.K. Gupta Hardeep Aggarwal
2008-09 Arun Kumar Gupta Hardeep Aggarwal
2009-10 Hardeep Aggarwal Lalit Kumar Gupta
2010-11 Virender K. Maini Deepak Kapahi
2011-12 Ajay Sawhney Deepak Kapahi
2012-13 Sudhir Kumar Wali Vishal Rohmetra
2013-14 Dalip Kumar Kaul Anil Sharma
2014-15 Vikram Garg Shalay Razdan
2015-16 Anil Sharma Shalay Razdan
2016-17 Ashwani Kumar Khajuria Ajay Kumar Gupta
2017-18 Sudhir Kumar Arora Anish Abrol
2018-19 Ajay Kumar Gupta Anish Abrol
2019-20 Shalay Razdan Nakul Saraf
2020-21 Lalit Kumar Gupta Nakul Saraf
2021-22 Vinay Jamwal Nakul Saraf
2022-23 Nakul Saraf Vineet Kohli
2023-24 Vikas Purdhani Sourav Pargal
2024-25 Vineet Kohli Priya Seht